Privātuma politika

Privātuma politika

Personas datu apstrādes un aizsardzības politika

Bolderājas Mūzikas un mākslas skola (BMMS) ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša profesionālās ievirzes izglītības iestāde ar pastarpinātās pārvaldes statusu, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības programmas mūzikā un mākslā., adrese Rīgā, Stūrmaņu ielā 31, tālruņi 67474203, 67474205, e-pasta adrese bmms@riga.lv ir pārzinis Jūsu kā bērna likumiskā pārstāvja un Jūsu bērna personas datu apstrādei.

Informējam, ka BMMS apstrādā Jūsu bērna un Jūsu kā likumiskā pārstāvja personas datus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām. Vispārīgā datu aizsardzības regula pieejama: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Jūsu bērna un Jūsu kā bērna likumiskā pārstāvja personas datus, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) un e) apakšpunktiem, apstrādā šādiem nolūkiem:

1) Informācijas saņemšana par izglītojamajiem no e- pakalpojuma VIIS, kā arī kopumā saistībā ar bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē. Par bērnu apstrādā šādus personas datus: identificējošā informācija (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati) un informācija par deklarēto dzīvesvietu. Par Jums apstrādā šādu informāciju: vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese.

2) Organizēt un nodrošināt mācību procesu, t.sk. uzraudzīt bērna progresu un informēt par to. Par bērnu apstrādā šādus personas datus: bērnu raksturojošu informāciju, piem., valoda, dzimums, invaliditātes esamība u.c.

3) BMMS pedagoģiskā procesa organizēšana, lai nodrošinātu nepieciešamās obligātās dokumentācijas uzturēšanu, bērna personas lietas vešana. Par bērnu apstrādā šādus personas datus: identificējošā informācija, informācija par BMMS apmeklējumiem, tai skaitā ziņas par prombūtnes iemesliem, apmeklēto un kavēto dienu skaitu, informāciju par speciālās izglītības nepieciešamību, informāciju par iepriekšējām izglītībām, ja tādas ir bijušas, informāciju, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu izglītojamo drošību un aizsardzību pirmsskolā, piem., tiesas spriedumi, bāriņtiesas lēmumi u.c., informāciju par izglītojamā attīstību un attīstības dinamiku - mācību jomā, emocionālajā jomā, bērna socializācija, uzvedība utt., informāciju, kas ir nepieciešama mācību procesa nodrošināšanai, piem., audio vai video ieraksti.

4) Problēmu, sūdzību un citu notikumu pārbaudes. Par bērnu un Jums apstrādā identificējošo informāciju, kā arī informāciju, t.sk. personas datus, kas ir saistīti ar problēmas, sūdzības risināšanu un notikuma pārbaudi.

5) Komunikācijai (ieskaitot dažāda veida informācijas par jaunumiem un notikumiem nodrošināšana). Tiek apstrādāta informācija par Jūsu tālruņa numuru un e-pasta adresi.

6) un citiem nolūkiem, kas ir saderīgi ar iepriekš minētājiem nolūkiem.

Par Jums kā bērna likumisko pārstāvi BMMS apstrādā šādas datu kategorijas: identificējošā informācija (vārds, uzvārds, personas kods) un kontaktinformācija (adrese un tālruņa numurs, e-pasta adrese). BMMS apstrādā Jūsu personas datus, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās prasības un pienākumus, kā arī lai sazinātos ar Jums.

Informējam, ka augstāk norādītajiem nolūkiem, personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir norādīts šādos normatīvajos aktos, bet ne tikai: Vispārējās izglītības likums, Izglītības likums, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumi Nr. 89 “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, Statistikas likums, Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumi Nr. 486 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā”, Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumi Nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”.

Mēs ievācam un izmantojam personas datus, lai sniegtu izglītības pakalpojumus saskaņā ar Jums noslēgto līgumu par pakalpojumu sniegšanu.

Personas datu, izņemot līguma saistību izpildi un normatīvo aktu izpildi, apstrāde var būt balstīta uz 1) datu subjekta īpašu piekrišanu, 2) mūsu leģitīmajām interesēm, 3) lai nodrošinātu Jūsu vai Jūsu bērnu vitālās intereses.

Vecākiem ir jāzina, ka situācijās, kad ģimenes locekļi vai draugi fotogrāfē vai veic videoierakstu tikai personiska vai mājsaimnieciska pasākuma gaitā, personas datu aizsardzības jomas tiesību aktus nepiemēro, bet tomēr ir jārespektē citu personu privātums.

Ja BMMS piedalīsies vai vēlēsies piedalīties pētījumos saistībā ar izglītības jomu, kuros iestāde vēlētos iesaistīt Jūsu bērnu vai izmantot (kā arī citā veidā apstrādāt) Jūsu bērna personas datus, izglītības iestāde ar Jums kā bērna likumisko pārstāvi atsevišķi sazināsies un lūgs Jums sniegt rakstveida piekrišanu un Jūs informēs par bērna personas datu apstrādi.

Papildus informējam, ka bērna personas dati tiks izmantoti vēstures pētniecības nolūkos, lai nodrošinātu informācijas pēctecību nākamām paaudzēm par pirmsskolas dzīvi.

Kādiem saņēmējiem BMMS nodos Jūsu bērna personas datus?

Izglītības iestāde bez tiesiska pamata neizpauž personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju.

Informējam, ka bērna personas datus Izglītības iestādei ir pienākums nodot:

            1) Valsts izglītības informācijas sistēmai, kuras pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija.

2)  Citām izglītības iestādēm, ja izglītojamais izvēlas mācīties citā izglītības iestādē.

3)  Medicīnas iestādēm vai ārstniecības personām, ja rodas neatliekama vajadzība pēc

            medicīniskās palīdzības.

4)  Rīgas domes Izglītības, sporta un kultūras departamentam.

5)  Bērnu tiesības aizsardzības iestādēm, ja normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

6)  BMMS personālam, kam tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai.

Papildus Jūsu bērna personas dati var tikt nodoti personām, kuras nodrošina mācību procesu, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu ar nosacījumu, ka bērna likumiskais pārstāvis ir piekritis sava bērna dalībai Eiropas Savienības finansētam projektā.

Informējam, ka izglītības iestādes piesaista apstrādātājus, piemēram, kuri nodrošina informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta nodrošināšanu. Šādos gadījumos izglītības iestāde veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar izglītības iestādes norādēm un atbilstoši normatīvajiem aktiem, kā arī no apstrādātājiem tiek pieprasīts veikt atbilstošus drošības pasākumus. Izglītības iestāde atbild par apstrādātāju veiktajām darbībām tās uzdevumā.

Jūsu un Jūsu bērna personas dati ārpus Eiropas Savienības un/vai Eiropas Ekonomikās zonas netiks apstrādāti.

Jūsu datus mēs saņemam tieši no Jums. Papildus tam mēs iegūstam datus no iestāžu uzturētiem reģistriem, piemēram, Valsts izglītības informācijas sistēma.

Cik ilgi BMMS glabās bērna personas datus?

Informējam, ka BMMS glabās Jūsu bērna un Jūsu personas datus saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem. Ja normatīvajā aktā nav noteikts personas datu glabāšanas termiņš, tad pirmsskolas izglītības iestāde glabās personas datus tik ilgi, cik ilgi tas ir nepieciešams personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai. Savukārt, attiecībā uz personas datu apstrādi, kurai Jūs kā vecāks izteiksiet piekrišanu, BMMS apstrādās personas datus līdz brīdim, kamēr neatsauksiet savu piekrišanu vai līdz brīdim, kad bērns pabeigs BMMS vai aizies uz citu Izglītības iestādi, vai līdz attiecīgā nolūka sasniegšanai.

Mēs cenšamies nodrošināt mūsu rīcībā esošo personas datu pareizību un atbilstību, dzēšot nevajadzīgos datus un atjauninot novecojušos datus.

Kādas Jums kā vecākam/ likumiskajam pārstāvim ir tiesības?

Jums kā bērna likumiskajam pārstāvim ir šādas tiesības:

1) Ja par Jūsu bērnu vai Jums BMMS apstrādā nepareizus/neprecīzus/neaktuālus personas datus, lūgt izglītības iestādei precizēt nepareizos/neprecīzos/neaktuālos personas datus, sniedzot juridiski pamatotu informāciju ar precīziem personas datiem;

2) piekļūt Jūsu vai Jūsu bērna personas datiem, proti, lūgt BMMS informāciju, kādus personas datus Izglītības iestāde apstrādā par Jūsu bērnu vai Jums. Papildus tam Jums ir tiesības saņemt datu kopijas;

3) lūgt sava bērna vai Jūsu personas datu dzēšanu. Informējam, ka BMMS nedzēsīs Jūsu bērna vai Jūsu personas datus, ja personas datu apstrādes nepieciešamību noteiktiem nolūkiem nosaka normatīvie akti;

4) lūgt ierobežot Jūsu bērna vai Jūsu personas datus noteiktos gadījumos, piemēram, ja Jūs norādāt, ka BMMS apstrādā neprecīzus personas datus. Tad BMMS ierobežos personas datu apstrādi uz brīdi, kamēr pārbauda personas datu pareizību;

5) vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka BMMS pretlikumīgi apstrādā Jūsu bērna vai Jūsu personas datus.

Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs veic personas datu aizsardzības speciālista funkcijas pašvaldībā, adrese Dzirciema iela 28, Rīga, e-pasts (dac@riga.lv)

BMMS var veikt izmaiņas šajā Politikā, piemēram, ja tiek pieņemti jauni tiesību akti vai tiek mainītas iestādes procedūras.

BMMS, ja iespējams, informēs Jūs par šādām izmaiņām, bet jebkurā gadījumā iesakām regulāri ar šo Politiku iepazīties.

 

Informējam, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā. Lai uzzinātu vairāk par tīmekļa vietnē izmantotajām tehniskajām sīkdatnēm, lūdzam noklikšķināt uz linka “Sīkdatņu politika”. Noklikšķinot uz pogas “Sapratu”, jūs aizvērsiet brīdinājuma logu.Sapratu