Vizuāli plastiskā māksla

Vizuāli plastiskā māksla

Darbs materiālā

  • DIZAINA PAMATI

Audzēkņi darbojas ar dažādiem materiāliem - gan izmēģinot jaunus, inovatīvus materiālus, gan veicot uzdevumus otrreizēji pārstrādājot materiālus. Audzēkņi apgūst dažādas tehnikas, veidojot divdimensionālus un trīs dimensiju objektus. Uzdevumi ietver arhitektūras, interjera, tēlniecības, reklāmas, mākslas valodas u.c. nozaru elementus.

Skolotāja: Ineta Greiža.

  • TEKSTILS

Mācību priekšmeta mērķi ir iepazīt lietišķās tekstilmākslas veidus, attīstīt izpratni par materiālu īpašībām un iespējām, veidot starppriekšmetu saikni (kompozīcija, mākslas valodas pamati utt.), izkopt prasmi realizēt ieceri no idejas līdz galaproduktam, sagatavot audzēkni tālākai izglītības ieguves turpināšanai. Mācību procesā darbojoties, audzēkņi attīsta, padziļina un pilnveido praktiskā darba iemaņas ar dažādiem materiāliem un apgūst aušanas pamatus un tehnikas, šūšanas pamatus, iemaņas apģērba dizainā, audumu dekoratīvo apstrādi, dabas materiālu pielietojumu tekstilmākslā, trīs dimensiju tekstilšķiedras objektu veidošanu no otrreiz izmantojamiem materiāliem. Savas prasmes audzēkņi demonstrē skolas nobeiguma darba realizācijā.

Skolotāja: Anita Gercāne.

  • KERAMIKA

Mācību priekšmeta mērķis ir rosināt tradīciju izpēti keramikas vēsturē un motivēt audzēkņus radošai pašizteiksmei, nodrošināt profesionālu sagatavotību tālākai profesionālās vidējās izglītības ieguvei. Nodarbību laikā notiek iepazīšanās ar keramikas materiāliem, to tehniskajām īpašībām, materiāla pielietošanu radošajā procesā. Tiek apgūtas iemaņas un prasmes darbam ar materiāla raksturam atbilstošiem darba rīkiem un paņēmieniem, keramikas tehnoloģiju.

Skolotāja: Sandra Osīte.